Tal og tilskud til muslingeopdræt – 1

4. november 2023

Tal og tilskud til muslingeopdræt – 1

4. november 2023

Artikel 1 ud af 7:

Pris for muslingerens af 1 ton kvælstof: 215.026 kroner 

Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et fåtal ejere. Tilsvarende er et stort antal firmaer lukket eller gået konkurs.

Limfjordens Miljøråd ved Sanne Hørup har brugt timer og dage på at få overblik over de mange transaktioner, der er sket – hovedsagelig med Limfjorden som skueplads. Forklaringen på de mange tilskud til ofte meget fantasifulde projekter har især været ønsket om fjernelse af kvælstof fra vandet – via opdræt og høst af muslinger. Planen har været og er vist stadig, at det omgivende landbrug så vil kunne forurene videre inde på land.

Denne kvælstof-fjernelse er imidlertid ikke sket i blot tilnærmelsesvis det lovede omfang, men de fulde tilskud er alligevel hævet. Læs Sanne Hørups gennemgang af millionernes færden gennem milliarderne af tilfangetagne og lokalt forurenende blåmuslinger, i alt fra linemuslinger til gigantiske smartfarms. Der er flere gengangere blandt aktørerne.

Herunder kommer det første udpluk af de mange og millionstore tilskudsprojekter. Flere følger i de kommende uger.

 

Tilskudsbeløb er markeret med blåt. Konkurser med rødt. Og fjernet kvælstof med grønt.

 


MUSLINGER, ØSTERS OG TANG

 


MARIAGER FJORD

I starten af 80’erne blev der gennemført et omfattende forsøg med opdræt af blåmuslinger i Mariager fjord.

Formål: Muslingeopdræt skal erstatte det udskældte konventionelle muslingefiskeri (skrab).

Et muslingeanlæg og en fabrik til forarbejdning af muslingerne blev etableret i slutningen af 1970’erne.

Der var allerede fra starten store problemer med produktionen og muslingernes skaltykkelse. Med skiftende ejere og konkurser til følge.

Et af selskaberne er Dansk Muslingeavl, Mariager Fjord ApS. Stiftet 1982. Konkurs 1989.

Artikler som “Millioner af forsøgskroner ligger på bunden af Mariager fjord” (1989), “Kan De lide muslinger…: det kan Mariager fjord ikke” (1990) og “800 ton muslinger truer Mariager Fjord” (1989) fulgte i kølvandet på selskabets konkurs.

På grund af iltsvind knyttet til anlægget og de mange opdriftstønders visuelle gener truede myndighederne i 1997 med at lukke anlægget.

Det skete dog ikke. Fiskehandler Hans Christian Møller købte anlægget i 2000, og Fiskeristyrelsen udstedte en ny 10 års produktionstilladelse.

I 2001 arbejdede han stadig på at restaurere anlægget og forventede at høste muslinger i 2002.

Så vidt vides ophørte al muslingeopdræt Mariager fjord i starten af 0’erne.

Det vides ikke, om der er ydet støtte til dette projekt.

 


LIMFJORDEN

SKALDYROPDRÆT I LIMFJORDEN: 10,8 MIO. (1999-2001 Stat/Viborg Amt).

Foreningen Muslingeerhvervet. Daglig leder af projektet muslingeopdrætter Jens Anton Christensen.

Formål: Udvikling af teknologi og knowhow til bæredygtigt opdræt af muslinger og østers.

Da det ikke var muligt af gennemføre forsøg med udtynding eller omplantning af muslingeyngel til strømper inden projektets udløb, var det vigtigt at opnå økonomisk støtte til nye projekter for at videreføre udviklingen af metoder til dyrkning af blåmuslinger på tove i Danmark.

Den erhvervsdrivende fond Dansk Skaldyrcenter stiftes 2002.

I 2011 bliver skaldyrcenteret en del af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.


 

BLÅMUSLINGEPROJEKT FASE II: 11,0 MIO. (2002-2004 DFFE)

Dansk Skaldyrcenter Lars Erik Holtegaard, Foreningen Dansk Skaldyropdræt, Danmarks Miljøundersøgelser Jens Kjerulf Petersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser Per Dolmer.
Opdrætter Lodberg og Co. A/S, Jens Anton Christensen Limfjord Linemusling I/S, Kaj Lykke Larsen Dansk Linemusling A/S, Jørgen Søgaard Hvalpsund Linemusling ejer af anlæg 112.

Formål: Afprøvning af to udvalgte dyrkningskoncepter.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2002-2004: ingen indberetning
2005: anlæg ingen indberetning. Fraført: 235 ton muslinger. 2,8 ton kvælstof.


 

BLÅMUSLINGEPROJEKT FASE III: 8,0 MIO.  (2005-2007 FIUF)

Dansk Skaldyrcenter Lars Erik Holtegaard,  Danmarks Miljøundersøgelser Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) Per Dolmer. Opdrætter Dansk Linemusling A/S, Jens Anton Christensen Limfjord Linemusling I/S, Arne Bækgaard Optimus Linemusling.

Formål: Integration og optimering af produktionsformer.

Fakta: Kilde: Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2006: 32 anlæg. Fraført: 406 ton muslinger.  4,9 ton kvælstof.
2007: 49 anlæg. Fraført: 949 ton muslinger. 11,4 ton kvælstof.
2008: 56 anlæg. Fraført: 1.737 ton muslinger. 20,8 ton kvælstof.
2009: 57 anlæg. Fraført: 2.556 ton muslinger. 30.7 ton kvælstof.


 

ERFAMUS: 2,6 MIO.  (2006-2007 FIUF).

Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua Per Dolmer, Foreningen Dansk Skaldyropdræt. En lang række muslingeopdrættere.

Formål: Indsamling og formidling af muslingedyrkernes erfarings- og vidensopbygning i forbindelse med etablering og drift af muslingeopdræt.

Vision: Forventet høst i 2010: 12.000 ton linemuslinger. 144 ton kvælstof.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2010: 49 anlæg. Fraført: 669 ton muslinger. 8,0 ton kvælstof.
2011: 45 anlæg. Fraført: 537 ton muslinger. 6,4 ton kvælstof.


 

NYE OPDRÆTSTEKNIKKER TIL OPDRÆT AF BLÅMUSLINGER: 4,5 MIO. (2005-2007 DFFE/FIUF).

Dansk Skaldyrcenter Lars Erik Holtegaard, Damarks Fiskeriundersøgelser Per Dolmer,  Danmarks Miljøundersøgelser Jens Kjerulf Petersen. Foreningen Dansk Skaldyropdræt.

Opdrættere: Lodberg og Co. A/S, Kaj Lykke Larsen Dansk Linemusling A/S, Jens Anton Christensen Limfjord Linemusling I/S, Jørgen Søgaard ejer af anlæg 112 Skive Fjord, Arne Bækgaard Optimus Linemusling, Torben Nielsen og Orla Mygdam Morsø Linemusling ApS. (Torben Nielsen er medejer af Wittrups datterselskab Shellfish Limfjord ApS)

Formål: Afprøvning af forskellige materialer, forskelligt forarbejdningsudstyr og forskellige dyrkningskoncepter, herunder forsøg med Smartfarm (rør/net), med henblik på at forsyne erhvervet med værktøjer, der kan øge produktionen.

Vision: Inden fem år fra projektets afslutning forventes en årlig høst på 15.000 ton linemuslinger og en årlig kvælstoffjernelse på 180 ton.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2012: 46 anlæg. Fraført:  527 ton muslinger.  6,3 ton kvælstof.
2013: 40 anlæg. Fraført:  810 ton muslinger.  9,7 ton kvælstof.
2014: 29 anlæg. Fraført: 1810 ton muslinger. 21,7 ton kvælstof.
2015: 29 anlæg. Fraført: 1229 ton muslinger. 14,7 ton kvælstof.
2016: 35 anlæg. Fraført: 2221 ton muslinger. 26,6 ton kvælstof.
2017: 35 anlæg. Fraført: 2414 ton muslinger. 29,0 ton kvælstof.


 

MUSLINGEOPDRÆT I VENØ SUND: 1,3 MIO.  (2007-2008 EFF).

Lodberg og Co A/S ejer af anlæg 143 og 144 i Venø Sund.

Et storstilet muslingeprojekt, der skulle skabe arbejdspladser og fremme salget af linemuslinger.

Projektet kuldsejlede i 2009/2010.

Lodberg og Co A/S: Stiftet 2006. Konkurs 2010. Selskabet efterlod en gæld på mellem 10 og 13 millioner kroner.


 

OPBEVARING OG KONDITIONERING AF FERSKE MUSLINGER: 2,6 MIO.  (2008-2009 EFF)

Dansk Skaldyrcenter Jens Kjerulf Petersen, Limfjordskompagniet, Dansk Linemusling A/S Kaj Lykke.

Formål: Øget salg af ferske muslinger (opdræt og skrab). For lineopdræt er det helt essentiel for rentabiliteten i erhvervet, at producenterne opnår en højere pris.

Vision: Erhvervet forventer en årlig produktion af linemuslinger i 2013 på 20.000 ton muslinger.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2013: 40 anlæg. Fraført:  810 ton muslinger.  9,7 ton kvælstof.


 

VURDERING AF  MULIGHEDER FOR PRODUKTION AF SKALDYR I HAVVINDMØLLEPARKER: 500.000 Kr.   (2008-2010 EFF)

DTU Aqua Per Dolmer.


 

FÆLLES STRØMPEFACILITET: 242.000 kr. (2009-2010 Fiskeri LAG nord)

Muslingestrømpe Nykøbing ApS stiftet 2008. Direktør: Jens Kjerulf Petersen professor Dansk Skaldyrcenter

Formål: Udvikling af produktiviteten i opdrætsbranchen gennem fælles strømpning af muslinger.

Jens Kjerulf Petersen, skaldyrforsker og professor ved DTU Aqua Dansk Skaldyrcenter, sad i direktørstolen i 12 år. Fra 2008 til 2020. Han trådte ud af direktionen kort efter, at miljøforeningen BLAK og Sekretariatet for Maritim Nationalpark i en helsides annonce i Jyllands Posten havde gjort opmærksom på hans “dobbeltrolle”.

(Jyllands Posten, mandag den 6. juli 2020: “Skal de danske fjorde agere renseanlæg for svineindustrien?”)

Muslingestrømpe Nykøbing ApS, der solgte udstyr til muslingeopdrætsbranchen, blev opløst efter erklæring i 2022.

 


 

Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Limfjordens Miljøråd

v. Sanne Hørup

 


 

Kommentar

Det fremgår tydeligt af tallene i denne artikel, at muslingebranchen slet ikke er i stand til at leve op til den kvælstoffjernelse, den selv har lovet. Det vidner de officielle høsttal og et par konkurser om.

Udvikling af nye opdrætsteknikker lovede en årlig kvælstoffjernelse på 180 ton inden for fem år. Det reelle tal blev blot 29 ton. Kun 16% af det lovede.

ERFAMUS-projektet lovede en årlig kvælstoffjernelse på 144 ton. Det reelle tal blev blot 8 ton. Kun 5% af det lovede.

Ovennævnte projekter er støttet med ikke mindre end 41,5 MIO. kroner, der sammenlagt har resulteret i fjernelse af blot 193 ton kvælstof.

 


 

Konklusion

Det har således kostet det danske samfund 215.026 kroner at fjerne blot 1 ton kvælstof ved muslingeopdræt. Det må være verdens dyrest kendte kvælstoffjernelse.

Dette skal ses i lyset af, at Danmark i 2021 manglede en reduktion på ikke mindre end 17.000 tons udledt kvælstof for overhovedet at leve op til Vandrammedirektivet.

Da ser man det komplet urealistiske i målrettet kvælstoffjernelse ved opdræt af muslinger. Et dødfødt projekt, som kun dansk landbrug og muslingeaktørerne selv desperat søger at holde i live.

Så landbruget kan fortsætte sin forurening af vandmiljøet inde fra land. Under falsk dække af, at muslingerne rydder op efter dem ude til vands.

 


 

Sanne Hørup fra Limfjordens Miljøråd vil i de kommende uger præsentere yderligere tal og data fra tilsvarende tilskudsprojekter omkring muslingeopdræt. Det bliver interessant læsning.

Artikel 1 ud af 7:

Pris for muslingerens af 1 ton kvælstof: 215.026 kroner 

Muslingeerhvervet er et af de mest støttede eller subventionerede inden for akvakulturen. Siden årtusindskiftet er der således udbetalt mere end 150 millioner tilskudskroner til en lille håndfuld firmaer med et fåtal ejere. Tilsvarende er et stort antal firmaer lukket eller gået konkurs.

Limfjordens Miljøråd ved Sanne Hørup har brugt timer og dage på at få overblik over de mange transaktioner, der er sket – hovedsagelig med Limfjorden som skueplads. Forklaringen på de mange tilskud til ofte meget fantasifulde projekter har især været ønsket om fjernelse af kvælstof fra vandet – via opdræt og høst af muslinger. Planen har været og er vist stadig, at det omgivende landbrug så vil kunne forurene videre inde på land.

Denne kvælstof-fjernelse er imidlertid ikke sket i blot tilnærmelsesvis det lovede omfang, men de fulde tilskud er alligevel hævet. Læs Sanne Hørups gennemgang af millionernes færden gennem milliarderne af tilfangetagne og lokalt forurenende blåmuslinger, i alt fra linemuslinger til gigantiske smartfarms. Der er flere gengangere blandt aktørerne.

Herunder kommer det første udpluk af de mange og millionstore tilskudsprojekter. Flere følger i de kommende uger.

 

Tilskudsbeløb er markeret med blåt. Konkurser med rødt. Og fjernet kvælstof med grønt.

 


MUSLINGER, ØSTERS OG TANG

 


MARIAGER FJORD

I starten af 80’erne blev der gennemført et omfattende forsøg med opdræt af blåmuslinger i Mariager fjord.

Formål: Muslingeopdræt skal erstatte det udskældte konventionelle muslingefiskeri (skrab).

Et muslingeanlæg og en fabrik til forarbejdning af muslingerne blev etableret i slutningen af 1970’erne.

Der var allerede fra starten store problemer med produktionen og muslingernes skaltykkelse. Med skiftende ejere og konkurser til følge.

Et af selskaberne er Dansk Muslingeavl, Mariager Fjord ApS. Stiftet 1982. Konkurs 1989.

Artikler som “Millioner af forsøgskroner ligger på bunden af Mariager fjord” (1989), “Kan De lide muslinger…: det kan Mariager fjord ikke” (1990) og “800 ton muslinger truer Mariager Fjord” (1989) fulgte i kølvandet på selskabets konkurs.

På grund af iltsvind knyttet til anlægget og de mange opdriftstønders visuelle gener truede myndighederne i 1997 med at lukke anlægget.

Det skete dog ikke. Fiskehandler Hans Christian Møller købte anlægget i 2000, og Fiskeristyrelsen udstedte en ny 10 års produktionstilladelse.

I 2001 arbejdede han stadig på at restaurere anlægget og forventede at høste muslinger i 2002.

Så vidt vides ophørte al muslingeopdræt Mariager fjord i starten af 0’erne.

Det vides ikke, om der er ydet støtte til dette projekt.

 


LIMFJORDEN

SKALDYROPDRÆT I LIMFJORDEN: 10,8 MIO. (1999-2001 Stat/Viborg Amt).

Foreningen Muslingeerhvervet. Daglig leder af projektet muslingeopdrætter Jens Anton Christensen.

Formål: Udvikling af teknologi og knowhow til bæredygtigt opdræt af muslinger og østers.

Da det ikke var muligt af gennemføre forsøg med udtynding eller omplantning af muslingeyngel til strømper inden projektets udløb, var det vigtigt at opnå økonomisk støtte til nye projekter for at videreføre udviklingen af metoder til dyrkning af blåmuslinger på tove i Danmark.

Den erhvervsdrivende fond Dansk Skaldyrcenter stiftes 2002.

I 2011 bliver skaldyrcenteret en del af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer på DTU, Danmarks Tekniske Universitet.


 

BLÅMUSLINGEPROJEKT FASE II: 11,0 MIO. (2002-2004 DFFE)

Dansk Skaldyrcenter Lars Erik Holtegaard, Foreningen Dansk Skaldyropdræt, Danmarks Miljøundersøgelser Jens Kjerulf Petersen, Danmarks Fiskeriundersøgelser Per Dolmer.
Opdrætter Lodberg og Co. A/S, Jens Anton Christensen Limfjord Linemusling I/S, Kaj Lykke Larsen Dansk Linemusling A/S, Jørgen Søgaard Hvalpsund Linemusling ejer af anlæg 112.

Formål: Afprøvning af to udvalgte dyrkningskoncepter.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2002-2004: ingen indberetning
2005: anlæg ingen indberetning. Fraført: 235 ton muslinger. 2,8 ton kvælstof.


 

BLÅMUSLINGEPROJEKT FASE III: 8,0 MIO.  (2005-2007 FIUF)

Dansk Skaldyrcenter Lars Erik Holtegaard,  Danmarks Miljøundersøgelser Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) Per Dolmer. Opdrætter Dansk Linemusling A/S, Jens Anton Christensen Limfjord Linemusling I/S, Arne Bækgaard Optimus Linemusling.

Formål: Integration og optimering af produktionsformer.

Fakta: Kilde: Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2006: 32 anlæg. Fraført: 406 ton muslinger.  4,9 ton kvælstof.
2007: 49 anlæg. Fraført: 949 ton muslinger. 11,4 ton kvælstof.
2008: 56 anlæg. Fraført: 1.737 ton muslinger. 20,8 ton kvælstof.
2009: 57 anlæg. Fraført: 2.556 ton muslinger. 30.7 ton kvælstof.


 

ERFAMUS: 2,6 MIO.  (2006-2007 FIUF).

Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua Per Dolmer, Foreningen Dansk Skaldyropdræt. En lang række muslingeopdrættere.

Formål: Indsamling og formidling af muslingedyrkernes erfarings- og vidensopbygning i forbindelse med etablering og drift af muslingeopdræt.

Vision: Forventet høst i 2010: 12.000 ton linemuslinger. 144 ton kvælstof.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2010: 49 anlæg. Fraført: 669 ton muslinger. 8,0 ton kvælstof.
2011: 45 anlæg. Fraført: 537 ton muslinger. 6,4 ton kvælstof.


 

NYE OPDRÆTSTEKNIKKER TIL OPDRÆT AF BLÅMUSLINGER: 4,5 MIO. (2005-2007 DFFE/FIUF).

Dansk Skaldyrcenter Lars Erik Holtegaard, Damarks Fiskeriundersøgelser Per Dolmer,  Danmarks Miljøundersøgelser Jens Kjerulf Petersen. Foreningen Dansk Skaldyropdræt.

Opdrættere: Lodberg og Co. A/S, Kaj Lykke Larsen Dansk Linemusling A/S, Jens Anton Christensen Limfjord Linemusling I/S, Jørgen Søgaard ejer af anlæg 112 Skive Fjord, Arne Bækgaard Optimus Linemusling, Torben Nielsen og Orla Mygdam Morsø Linemusling ApS. (Torben Nielsen er medejer af Wittrups datterselskab Shellfish Limfjord ApS)

Formål: Afprøvning af forskellige materialer, forskelligt forarbejdningsudstyr og forskellige dyrkningskoncepter, herunder forsøg med Smartfarm (rør/net), med henblik på at forsyne erhvervet med værktøjer, der kan øge produktionen.

Vision: Inden fem år fra projektets afslutning forventes en årlig høst på 15.000 ton linemuslinger og en årlig kvælstoffjernelse på 180 ton.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2012: 46 anlæg. Fraført:  527 ton muslinger.  6,3 ton kvælstof.
2013: 40 anlæg. Fraført:  810 ton muslinger.  9,7 ton kvælstof.
2014: 29 anlæg. Fraført: 1810 ton muslinger. 21,7 ton kvælstof.
2015: 29 anlæg. Fraført: 1229 ton muslinger. 14,7 ton kvælstof.
2016: 35 anlæg. Fraført: 2221 ton muslinger. 26,6 ton kvælstof.
2017: 35 anlæg. Fraført: 2414 ton muslinger. 29,0 ton kvælstof.


 

MUSLINGEOPDRÆT I VENØ SUND: 1,3 MIO.  (2007-2008 EFF).

Lodberg og Co A/S ejer af anlæg 143 og 144 i Venø Sund.

Et storstilet muslingeprojekt, der skulle skabe arbejdspladser og fremme salget af linemuslinger.

Projektet kuldsejlede i 2009/2010.

Lodberg og Co A/S: Stiftet 2006. Konkurs 2010. Selskabet efterlod en gæld på mellem 10 og 13 millioner kroner.


 

OPBEVARING OG KONDITIONERING AF FERSKE MUSLINGER: 2,6 MIO.  (2008-2009 EFF)

Dansk Skaldyrcenter Jens Kjerulf Petersen, Limfjordskompagniet, Dansk Linemusling A/S Kaj Lykke.

Formål: Øget salg af ferske muslinger (opdræt og skrab). For lineopdræt er det helt essentiel for rentabiliteten i erhvervet, at producenterne opnår en højere pris.

Vision: Erhvervet forventer en årlig produktion af linemuslinger i 2013 på 20.000 ton muslinger.

Fakta: Kilde Fiskeristyrelsens årlige akvakulturindberetning. Hele Danmark primært Limfjorden.

2013: 40 anlæg. Fraført:  810 ton muslinger.  9,7 ton kvælstof.


 

VURDERING AF  MULIGHEDER FOR PRODUKTION AF SKALDYR I HAVVINDMØLLEPARKER: 500.000 Kr.   (2008-2010 EFF)

DTU Aqua Per Dolmer.


 

FÆLLES STRØMPEFACILITET: 242.000 kr. (2009-2010 Fiskeri LAG nord)

Muslingestrømpe Nykøbing ApS stiftet 2008. Direktør: Jens Kjerulf Petersen professor Dansk Skaldyrcenter

Formål: Udvikling af produktiviteten i opdrætsbranchen gennem fælles strømpning af muslinger.

Jens Kjerulf Petersen, skaldyrforsker og professor ved DTU Aqua Dansk Skaldyrcenter, sad i direktørstolen i 12 år. Fra 2008 til 2020. Han trådte ud af direktionen kort efter, at miljøforeningen BLAK og Sekretariatet for Maritim Nationalpark i en helsides annonce i Jyllands Posten havde gjort opmærksom på hans “dobbeltrolle”.

(Jyllands Posten, mandag den 6. juli 2020: “Skal de danske fjorde agere renseanlæg for svineindustrien?”)

Muslingestrømpe Nykøbing ApS, der solgte udstyr til muslingeopdrætsbranchen, blev opløst efter erklæring i 2022.

 


 

Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Limfjordens Miljøråd

v. Sanne Hørup

 


 

Kommentar

Det fremgår tydeligt af tallene i denne artikel, at muslingebranchen slet ikke er i stand til at leve op til den kvælstoffjernelse, den selv har lovet. Det vidner de officielle høsttal og et par konkurser om.

Udvikling af nye opdrætsteknikker lovede en årlig kvælstoffjernelse på 180 ton inden for fem år. Det reelle tal blev blot 29 ton. Kun 16% af det lovede.

ERFAMUS-projektet lovede en årlig kvælstoffjernelse på 144 ton. Det reelle tal blev blot 8 ton. Kun 5% af det lovede.

Ovennævnte projekter er støttet med ikke mindre end 41,5 MIO. kroner, der sammenlagt har resulteret i fjernelse af blot 193 ton kvælstof.

 


 

Konklusion

Det har således kostet det danske samfund 215.026 kroner at fjerne blot 1 ton kvælstof ved muslingeopdræt. Det må være verdens dyrest kendte kvælstoffjernelse.

Dette skal ses i lyset af, at Danmark i 2021 manglede en reduktion på ikke mindre end 17.000 tons udledt kvælstof for overhovedet at leve op til Vandrammedirektivet.

Da ser man det komplet urealistiske i målrettet kvælstoffjernelse ved opdræt af muslinger. Et dødfødt projekt, som kun dansk landbrug og muslingeaktørerne selv desperat søger at holde i live.

Så landbruget kan fortsætte sin forurening af vandmiljøet inde fra land. Under falsk dække af, at muslingerne rydder op efter dem ude til vands.

 


 

Sanne Hørup fra Limfjordens Miljøråd vil i de kommende uger præsentere yderligere tal og data fra tilsvarende tilskudsprojekter omkring muslingeopdræt. Det bliver interessant læsning.